شرکت‌های ‌گروه
اسر کیش
اسر کیش
شرکت حفاری
پیمانکار حفاری چاه های نفت و گاز در دریا 
پیمانکار حفاری چاه های نفت و گاز در دریا 
سروک
سروک
شرکت مهندسی و خدمات حفاری
تامین خدمات و مدیریت سرویس های حفاری
تامین خدمات و مدیریت سرویس های حفاری
پرشیا
پرشیا
شرکت پشتیبانی و تأمین کالای حفاری
تامین کالا، تعمیرات و نگهداری، لجستیک
تامین کالا، تعمیرات و نگهداری، لجستیک